Наборы

Вид:
61746.30₽
VITA VM 11 Creative Kit ..
17089.20₽
VITA VM 11 Dentine Kit 3D-Master ..
21205.80₽
VITA VM 11 Dentine Kit classical..
123118.20₽
VITA VM 13 BASIC KIT POWDER..
125114.40₽
VITA VM 13 BASIC KIT POWDER classical..
94178.70₽
VITA VM 13 BASIC KIT SMALL POWDER..
79958.70₽
VITA VM 13 BASIC KIT SMALL POWDER classical..
22578.30₽
VITA VM 13 BLEACHED COLOR KIT POWDER..
54136.80₽
VITA VM 13 BUILD UP KIT..
33929.10₽
VITA VM 13 BUILD UP KIT classical..
31933.80₽
VITA VM 13 BUILD UP KIT SMALL..
13721.40₽
VITA VM 13 BUILD UP KIT SMALL classical..
113264.10₽
VITA VM 13 COLOR KIT POWDER ..
17245.80₽
VITA VM 13 GINGIVA KIT..
17089.20₽
VITA VM 13 Margin Kit..